POPtalk brengt communicatie in beeld...

POPtalk

POPtalk brengt communicatie in beeld...
POPtalk is een methode die zich richt op het visualiseren van de belevingswereld van kinderen en/of volwassenen tijdens een gesprek. Dit gebeurt d.m.v. poppetjes (bijvoorbeeld van playmobil, duplo, houten of plastic figuren) en ander materiaal. De eigen werkelijkheid wordt in beeld gebracht en dit leidt tot meer inzichten voor zowel de gespreksleider als de gesprekspartner.
POPtalk met kids
Voor veel kinderen geldt dat zij vaak moeilijk onder woorden kunnen brengen wat hen bezighoudt. Vooral als er sprake is van heftige gevoelens zoals bij angst, agressie of verdriet. Als een kind gepest wordt, leerproblemen heeft of in een fase van rouw zit. Het samen naar de poppetjes kijken, het samenwerken en het samen 'spreken over', maakt het eenvoudig om iets bespreekbaar te maken. Communiceren over jezelf gaat makkelijker want je hoeft dan niet direct in woorden te vertellen wat je dwars zit (en als ouder of begeleider hoef je er niet direct in woorden naar te vragen); je kunt het met de poppetjes laten zien. Het kind is enerzijds toeschouwer van zijn/haar eigen situatie en anderzijds actief betrokken in het vinden van een eigen oplossing.

 

poppen

Kinderen of cliënten met een stoornis in het autistisch spectrum vinden het vaak erg moeilijk om zich in te leven in een ander. Hier biedt POPtalk goede mogelijkheden. Als een situatie wordt uitgebeeld met poppetjes, is het een stuk eenvoudiger om de reacties en gevoelens van anderen te bespreken. Kijkend naar de situatie met poppetjes is het ineens minder bedreigend om over jezelf en anderen te praten.

Ik ben gecertificeerd voor POPtalk met kids en POPtalk rouw en verlies.

Bij POPtalk rouw en verlies krijgen kinderen en/of ouders hulp om met poppetjes en diverse andere materialen het verlies in beeld te (laten) brengen en te bespreken. Dit kan gaan om een verhuizing, echtscheiding, verlies van een huisdier, of overlijden van een dierbaar iemand.

 4746578 2

 

Lees meer: POPtalk brengt communicatie in beeld...

 • Hits: 1454

Algemene voorwaarden

Algemeen

Trots kindercoaching Oss is opgericht door Bea Zwanenburg (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17226470
Trots kindercoaching is onderdeel van Lijf en Coaching Oss.
Trots Kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar (hierna te noemen: de cliënt).

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Trots Kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd.
Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Trots kindercoaching opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

Coaching / begeleiding kinderen tot en met 12 jaar

Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Trots kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

Trots kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is een wachtruimte bij de praktijk. De ouder brengt de cliënt en haalt deze na afloop van de sessie weer op. De ouder dient tijdens de coaching sessies telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.
Tijdens een tussentijds evaluatiegesprek en/of eindgesprek word het proces van de sessies besproken.

Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Trots kindercoaching niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst;

 1. De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
 2. Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina tarieven van de website Trots kindercoaching
 of zijn op te vragen bij Trots kindercoaching.
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks gefactureerd.
De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Trots kindercoaching.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Trots kindercoaching een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Trots kindercoaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €10,00 per nota, in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Trots kindercoaching is deze genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.
Bij een betalingsachterstand is Trots kindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Aansprakelijkheid

Trots kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Trots kindercoaching.
Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Trots kindercoaching.
Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Trost kindercoaching.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.trots-kindercoachingoss.nl
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.

Bea Zwanenburg Trots kindercoaching Oss

 • Hits: 3018

Tarieven en afspraken

Tarieven en afspraken

 

Tarieven en afsprakenHet kennismakingsgesprek is gratis. Het is immers belangrijk om ons eerst te oriënteren op de hulpvraag en of ik iets voor jullie kan betekenen.
Tarief voor de sessies per januari 2020 ; € 65,- per uur

Vergoeding voor begeleiding
Trots Kindercoaching Oss is onderdeel van Lijf en Coaching Oss, welk is aangesloten bij de VIV: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. mijn VIV-Registratienummer: 1907574 VIV logo100 2

Indien u aanvullend verzekerd bent kunnen de kosten mogelijk geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekeraar. Als beroepsvereniging profileert de VIV zich door kwaliteit en professionaliteit.

Indien er sprake is van een PGB (persoonsgebonden budget), kan dit eventueel worden ingezet. (voor meer informatie zie www.pgb.nl).

Verder ben ik geregistreerd bij de RBCZ onder nummer 505115R. 

Ook ben ik aangesloten bij de SKJ.
skj

 

 

 

Afspraken
Het kind volgt het coachtraject op vrijwillige basis. Trots Kindercoaching Oss heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessies. Dat betekent dat het verloop van coaching wel besproken kan worden, maar de inhoud in principe niet, tenzij het kind hier zelf toestemming voor geeft. Als u een afspraak wilt verzetten of annuleren moet dit minstens 1 werkdag van tevoren worden gemeld. In dit geval hoeft het tarief niet te worden doorberekend.

Klachtenprocedure ;

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben. Ik ben aangesloten onder nummer 1907574.  

De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

 1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
 2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., de klachtenfunctionaris komt bij de Camcoop vandaan (https://www.camcoop.nl).
 3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie voorgelegd. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten https://www.degeschillencommissiezorg.nl

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben hoor ik dat graag.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.


Zie verder algemene voorwaarden.

Menu

Trots!

Social Media

Lees meer: Tarieven en afspraken

 • Hits: 1786