Skip to main content

ACT4kids

Ik ben sinds maart 2023 ACT4kids therapeut.


ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy ( spreek uit als EKT )

Het doel van ACT is om meer psychologische flexibiliteit te bereiken.

We neigen ernaar om veel energie te steken in het vermijden en bestrijden van pijnlijke gevoelens, piekergevoelens, piekergedachten en vervelende herinneringen.

ACT leert je anders om te gaan met de grillen en problemen in je leven, met als doel dat je een leven leidt dat voor jou de moeite waard is.

Het leert kinderen hun hart te volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen, zoals verlies, falen, afwijzing of ongeluk te nemen zoals ze zijn.

Met het gebruik van ACT4kids werk je aan verschillende vaardigheden zoals het innemen van een ander perspectief, het omgaan met hindernissen of tegenslagen, het verdragen van moeilijke gevoelens en gedachten in moeilijke situaties, het herkennen van dat wat jij belangrijk vindt in je leven en er naar handelen, maar bovenal: “Zelf-compassie”

 

Je mag er zijn!!

Wat je ook denkt, voelt of doet, je bent al helemaal goed.

ACT is een milde en positieve therapie, het gaat uit van wat je WEL wil en niet alleen van wat je NIET ( meer ) wil. Niemand is een supermens, iedereen heeft problemen en pijn, verlies en moeilijkheden horen bij het leven. Alleen hoe ga je ermee om?

Bij ACT wordt er veel gewerkt met metaforen bijvoorbeeld;  dieren zoals een olifant, uil of kat, het hart,  eiland met gedoe, een rotonde - waarmee je vervolgens gaat oefenen.

Door het beeldend te maken en er mee aan de slag te gaan krijgen kinderen inzicht in hoe iets bij hen werkt. Het geeft bewustwording en inzicht op bepaalde gedragspatronen.

 

Uitleg voor kinderen;

Heel veel mensen- jong en oud- komen onderweg op hun eiland ( leven ) Gedoe tegen.

Als er bij jou soms of vaak ook Gedoe is en je hebt een uil die jou zo hard probeert te beschermen dat je je haar niet meer kunt horen dan is het wel logisch dat je daar hulp voor krijgt. Bij de ACT4kids therapeut leer je bij gedoe op het kruispunt vanuit de boom te kijken, maar je hart te luisteren en te ontdekken wat jouw uil er allemaal van zegt. ( welk gevoel hij je geeft, hoe hij eruit ziet, de woorden die hij gebruikt ) Zo leer je dat wat er om je heen en binnen in jou zit beter kennen en kun je zelf een beslissing maken, volg ik mijn uil of mijn hart?  Als je je hart wilt leren volgen, dan leer je bij de ACT4kids therapeut hoe je jouw kat en olifant kunt leren kennen en kunt inzetten als het lastig is, ook als jouw uil je blijft waarschuwen.

Betekenis van de symbolen;

 • De Olifant; Staat voor voelen: vervelende ervaringen leren dragen en nare gedachten van je af blazen.
 • De Uil ;     Staat voor denken: zicht krijgen op welke helpende en storende gedachten je  hebt.
 • Het Zelf ; Staat voor zelfbeeld: kijken wat er in je hart, hoofd en omgeving gebeurt.
 • De Boom ; Staat voor aandacht: aandacht leren richten op wat er hier en nu om jou gebeurt en wat er in je lichaam gebeurt. Commitment: zorgen voor jezelf
 • Het Hart ; Staat voor: stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt.

 • De Kat ;   Staat voor:  actie en tijd steken in de dingen die jij belangrijk vindt: dat doen wat er toe  doet, wat er ook gebeurt, wat je ook voelt.

   

  

 Bij de therapie is er aandacht voor jouw manier en jouw tempo. Je doet niets wat je niet wilt doen en dat wat je wel wilt doen, doe je omdat je dat graag wil. Je leert in de begeleiding hoe je alles zelf kunt gaan doen. Je leert geen trucje aan, maar samen kijken we hoe je ACT4kids kunt gebruiken in jouw leven.

Lees meer …ACT4kids

 • Hits: 643

POPtalk brengt communicatie in beeld...

POPtalk

POPtalk brengt communicatie in beeld...
POPtalk is een methode die zich richt op het visualiseren van de belevingswereld van kinderen en/of volwassenen tijdens een gesprek. Dit gebeurt d.m.v. poppetjes (bijvoorbeeld van playmobil, duplo, houten of plastic figuren) en ander materiaal. De eigen werkelijkheid wordt in beeld gebracht en dit leidt tot meer inzichten voor zowel de gespreksleider als de gesprekspartner.
POPtalk met kids
Voor veel kinderen geldt dat zij vaak moeilijk onder woorden kunnen brengen wat hen bezighoudt. Vooral als er sprake is van heftige gevoelens zoals bij angst, agressie of verdriet. Als een kind gepest wordt, leerproblemen heeft of in een fase van rouw zit. Het samen naar de poppetjes kijken, het samenwerken en het samen 'spreken over', maakt het eenvoudig om iets bespreekbaar te maken. Communiceren over jezelf gaat makkelijker want je hoeft dan niet direct in woorden te vertellen wat je dwars zit (en als ouder of begeleider hoef je er niet direct in woorden naar te vragen); je kunt het met de poppetjes laten zien. Het kind is enerzijds toeschouwer van zijn/haar eigen situatie en anderzijds actief betrokken in het vinden van een eigen oplossing.

 

poppen

Kinderen of cliënten met een stoornis in het autistisch spectrum vinden het vaak erg moeilijk om zich in te leven in een ander. Hier biedt POPtalk goede mogelijkheden. Als een situatie wordt uitgebeeld met poppetjes, is het een stuk eenvoudiger om de reacties en gevoelens van anderen te bespreken. Kijkend naar de situatie met poppetjes is het ineens minder bedreigend om over jezelf en anderen te praten.

Ik ben gecertificeerd voor POPtalk met kids en POPtalk rouw en verlies.

Bij POPtalk rouw en verlies krijgen kinderen en/of ouders hulp om met poppetjes en diverse andere materialen het verlies in beeld te (laten) brengen en te bespreken. Dit kan gaan om een verhuizing, echtscheiding, verlies van een huisdier, of overlijden van een dierbaar iemand.

 4746578 2

 

Lees meer … POPtalk brengt communicatie in beeld...

 • Hits: 3469

Algemene voorwaarden

Algemeen

Trots kindercoaching Oss is opgericht door Bea Zwanenburg (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17226470
Trots kindercoaching is onderdeel van Lijf en Coaching Oss.
Trots Kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar (hierna te noemen: de cliënt).

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Trots Kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd.
Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Trots kindercoaching opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

Coaching / begeleiding kinderen tot en met 12 jaar

Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Trots kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

Trots kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is een wachtruimte bij de praktijk. De ouder brengt de cliënt en haalt deze na afloop van de sessie weer op. De ouder dient tijdens de coaching sessies telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.
Tijdens een tussentijds evaluatiegesprek en/of eindgesprek word het proces van de sessies besproken.

Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Trots kindercoaching niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst;

 1. De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
 2. Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina tarieven van de website Trots kindercoaching
 of zijn op te vragen bij Trots kindercoaching.
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks gefactureerd.
De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Trots kindercoaching.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Trots kindercoaching een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Trots kindercoaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €10,00 per nota, in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Trots kindercoaching is deze genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.
Bij een betalingsachterstand is Trots kindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Aansprakelijkheid

Trots kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Trots kindercoaching.
Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Trots kindercoaching.
Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Trost kindercoaching.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.trots-kindercoachingoss.nl
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.

Bea Zwanenburg Trots kindercoaching Oss

 • Hits: 7794